ΚΕΙΜΕΝΑ: Αποτελούν δημιουργία και "ιδιοκτησία" των συντακτών του souloupose-to εκτός των περιπτώσεων που αναγράφεται κάτι διαφορετικό. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Στο τέλος κάθε καταχώρησης υπάρχουν links προς τα sites από τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί φωτογραφίες. 
Διευκρινίζεται ότι η σχετική κάθε φορά αναφορά και το αντίστοιχο link αφορούν το site που εμείς τις εντοπίσαμε έστω και αν, σε πλήθος περιπτώσεων, πρόκειται για εικόνες που υπάρχουν αναρτημένες σε πολλές ακόμη ιστοσελίδες, χωρίς αναγραφή πηγής.


Share this Post Share to Facebook Share to Twitter Email This Pin This

: ,